WOOZIS
Chính sách giá
Đăng ký
Đăng nhập
Chính sách giá đơn giàn, phù hợp với kích cỡ từng công ty
Miễn phí
Lên đến 20 thành viên
Số nhóm không giới hạn
Xây dựng danh mục
Lấy ngay phiên bản PDF cho nhóm bạn
Tạo Sơ đồ tổ chức
Thêm liên kết giữa các thành viên nhóm
Miễn phí
PRO
Hơn 20 thành viên
Số nhóm không giới hạn
Xây dựng danh mục
Lấy ngay phiên bản PDF cho nhóm bạn
Tạo Sơ đồ tổ chức
Thêm liên kết giữa các thành viên nhóm
$19/tháng


Bạn cần đăng ký trước

contact@woozis.com